آندوسکوپی

در این بخش خدمت آندوسکوپی توسط پزشکان فوق تخصص گوارش انجام میگیرد

نحوه گرفتن نوبت :

1- ابتدا گرفتن نوبت حضوری جهت معاینه اولیه

2 - بعد از ویزیت اولیه دادن نوبت آندوسکوپی

شماره تلفن ها:

05132244310 الی 05132244316

داخلی 215 یا 170