اکو و تست ورزش

در این بخش :

تست ورزش

اکو

هولتر فشار خون

تحت نظر پزشکان متخصص و پرستاران با تجربه انجام می پذیرد

نحوه گرفتن نوبت :

بصورت تلفنی و حضوری

شماره تلفن های دیالیز:

05132244310 الی 05132244316

داخلی 181 یا 170

بخش اکو و تست ورزش
بخش اکو و تست ورزش