باعث خوشنودی ماست تا نظرات شما مراجعین زائر و مجاور به مرکز درمانی درالشفاء امام رضا (ع) را جهت هر چه بهتر کردن خدماتمان شنوا باشیم.

*تمامی نظرات شما خوانده و در صورت امکان ترتیب اثر داده خواد شد.

*در صورت امکان جهت پیگیری بیشتر ما ، لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.

*در پایان تاکید میکنیم تمامی پیام های شما نزد روابط عمومی دارالشفاء محرمانه خواهد ماند.

سامانه انتقادات پیشنهادات
نوع مخاطب