مسئولین بخش ها

مدیر عامل موسسه درمانی آستان قدس رضوی
مدیر عامل موسسه درمانی آستان قدس رضوی

جناب آقای دکتر سید سعید سعیدی شهری

رئیس دفتر مدیر عامل و مسئول روابط عمومی
رئیس دفتر مدیر عامل و مسئول روابط عمومی

آقای مصطفی رضا زاده مقدم

مدیر درمان موسسه درمانی آستان قدس رضوی
مدیر درمان موسسه درمانی آستان قدس رضوی

آقای دکتر مهدی اخوان مهدوی

مدیر امور مالی و اداری
مدیر امور مالی و اداری

آقای سید محمد تقی ضابطی

معاون مدیر درمان دارالشفاء امام
معاون مدیر درمان دارالشفاء امام

آقای سید مهدی موسوی نژاد

مسئول دبیرخانه آموزش و آمار
مسئول دبیرخانه آموزش و آمار

خانم رشیدی

مسئول کارگزینی
مسئول کارگزینی

آقای محسن ابراهیم نژاد

مسئول خرید تجهیزات
مسئول خرید تجهیزات

آقای محمود مقدسی

مسئول بخش پرستاری
مسئول بخش پرستاری

آقای سید محمد علی میرزاده

مسئول کنترل عفونت
مسئول کنترل عفونت

سرکار خانم بیدگلی

مسئول بخش کلینیک دندان پزشکی
مسئول بخش کلینیک دندان پزشکی

آقای جواد ستاری

مسئول بخش آزمایشگاه
مسئول بخش آزمایشگاه

آقای رضا احمدی

مسئول طب کار
مسئول طب کار

آقای فریدون عامل بردبار

مسئول خادمین سلامت
مسئول خادمین سلامت

آقای اسدالله زهانی

مسئول رادیولوژی
مسئول رادیولوژی

آقای رضا مومنیان

مسئول دیالیز
مسئول دیالیز

خانم فاطمه حسن زاده