راهنمای طبقات دارالشفاء امام رضا (ع)

طبقه اول
دفتر مدیرعامل
امور اداری و مالی واحد دندانپزشکی
واحد روابط عمومی و آموزش
واحد زنان و مامائی کلینیک پزشکان متخصص
تست ورزش واحد بینایی سنجی
واحد اکودیوگرافی ، آندوسکوپی ، نوار مغز
کلینیک فیزیوتراپی
*****
طبقه همکف
اورژانس و اتاق CPR
کلینیک پزشکان عمومی
مدیر داخلی پذیرش و صندوق
بخش بستری موقت و تزریقات برادران
بخش بستری موقت و تزریقات خواهران
*****
طبقه منهای یک
واحد مشاوره ژنتیک
رادیولوژی آزمایشگاه
شنوایی سنجی دفتر پرستاری
CSR واحد طب کار
واحد دیابت و تغذیه